Fundació Esport Lleida
 • image
  Beques Fundació Esport Lleida

Reglament de beques

INTRODUCCIÓ

El programa de beques està dirigit a donar suport als esportistes destacats de Lleida i província, a l'efecte de col·laborar en la seva formació i preparació envers les competicions de nivell nacional i internacional. Es busca promoure i estimular els esportistes a millorar els seus rendiments, i possibilitar que el compliment d'aquest objectiu serveixi de motivació perquè nens i joves s'iniciïn i desenvolupin la pràctica esportiva.


OBJECTIUS

 • Donar suport econòmic a les despeses ocasionades per a la preparació dels esportistes destacats de Lleida i Província amb motiu de la seva participació en les competicions de nivell nacional i internacional.
 • Potenciar la carrera esportiva de l'esportista, perquè la seva participació en esdeveniments nacionals i internacionals prestigiï l'esport lleidatà.
 • Complementar la formació de l’esportista.
 • Promoure i donar suport a la investigació i la capacitació entre els docents i els entrenadors dedicats a l'àmbit de l'esport a Lleida.
 • Prestar assessorament a esportistes i clubs.


DESTINATARIS

 • Esportistes que participin en esports individuals federats.
 • Esportistes participants a esports d'equip federats
 • Docents i entrenadors que treballin, investiguin o capacitin en allò inherent al desenvolupament esportiu.


REQUISITS DE LES ORGANITZACIONS ESPORTIVES

 • Els clubs esportius i, si escau, les Federacions esportives catalanes són els encarregats de proposar els esportistes per al Programa de Beques Esportives de la Fundació Esport Lleida. Aquesta postulació s'ha de fer emplenant el model de sol·licitud amb les dades requerides.
 • Els clubs esportius han d'estar afiliats a la Federació Catalana corresponent.
 • Els clubs esportius i/o les federacions esportives catalanes han de presentar una certificació que garanteixi que l’esportista està en actiu i que el representa a nivell català, nacional i/o internacional.
 • Els esportistes i/o entrenadors han d'estar federats.


TIPOLOGIA DE BEQUES

 • Beca esportiva (estímul esportiu): destinada a col·laborar en la preparació dels esportistes per a la seva participació a les competicions
 • Beca ajuda a estudis (carrera dual): destinada a col·laborar en la formació reglada de l'esportista perquè accedeixi a obtenir un títol oficial.
 • Beca específica (forma't): destinada a programes de formació organitzats per la pròpia Fundació Esport Lleida.


CARACTERÍSTIQUES DE LES BEQUES

 • La beca esportiva és anual. Podrà ser denegada o interrompuda en qualsevol moment per raons de manca de preparació, rendiment o actitud antiesportiva. La beca s'assignarà a la temporada esportiva per a la qual se sol·liciti.
 • La beca d’ajuda d’estudi i la beca específica estaran vinculades a la realització de la formació concreta.
 • Anualment s'aprovarà el calendari per a la sol·licitud i la concessió de les corresponents beques.
 • La Fundació Esport Lleida comunicarà cada any, un cop aprovat el pressupost, la quantia econòmica destinada a beques.
 • La condició de persona becària en cap cas implica l'existència de relació contractual amb la Fundació Esport Lleida, ni pressuposa cap compro mís de contractació posterior. No suposarà més compromís que el regulat en aquest reglament i si escau a les bases de la convocatòria de cada beca.


CONDICIONS PER A LES POSTULACIONS

 • Complir el 31 de desembre de l'any en què se sol·licita la beca l'edat de divuit (18) anys. El Patronat de la Fundació Esport Lleida podrà concedir extraordinàriament beques a esportistes de menor edat
 • Complir el 31 de desembre de l'any en què se sol·licita la beca fins a quaranta (40) anys com a màxim. El Patronat de la Fundació Esport Lleida podrà concedir de manera extraordinària beques a esportistes i entrenadors de més edat.
 • Participar en competicions esportives d’àmbit nacional o internacional.
 • Presentar la sol·licitud en el temps i la forma que s'estableixi en la convocatòria corresponent


BEQUES PER A CLUBS ESPORTIUS

El Patronat de la Fundació Esport Lleida podrà aprovar beques d’ajuda directa a clubs esportius, que en tot cas hauran de ser destinades als seus esportistes.


BEQUES D’INVESTIGACIÓ

El Patronat de la Fundació Esport Lleida podrà aprovar la concessió de beques a projectes de recerca directament relacionats amb l’estudi, la promoció i/o difusió de les ciències de l’activitat física i l’esport.


CONTROL I SEGUIMENT

La concessió d'una beca es formalitzarà al conveni corresponent. El beneficiari es compromet a participar als actes o activitats establerts per comunicar la seva condició de persona o entitat becada per la Fundació Esport Lleida. Així mateix, haurà de participar en almenys una acció relacionada amb conferències, promocions a col·legis, clubs, etc. En el cas d'investigacions, el compromís assoleix la difusió dels resultats.

La Comissió de Selecció i Seguiment de la Fundació Esport Lleida serà l’encarregada de la concessió, control i seguiment de les beques. El beneficiari duna beca haurà de justificar a la Comissió la destinació de l’ajuda rebuda i el compliment de la finalitat per a la qual va ser concedida.

L'incompliment de la finalitat objecte de la concessió i/o la negativa a participar en els actes o activitats proposades per la Fundació, podrà implicar l'obligació de la devolució de l'ajut econòmic, la seva interrupció o, si escau, l'anul·lació de la concessió.


REGISTRE DE PERSONES BECÀRIES

Es crearà un registre intern, conformat per les persones beneficiàries d’una beca, on figuraran, entre d’altres: les seves dades personals, la tipologia de beca i la quantia de l’ajuda percebuda.


PROTECCIÓ DE DADES

La sol·licitud d'una beca implica l'acceptació del contingut d'aquest regla- ment i l'autorització perquè les vostres dades personals siguin utilitzades per la Fundació Esport Lleida d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, amb l'únic fi de la adequada gestió de les beques.

Les dades personals facilitades pel/per la sol·licitant, quedaran incorporades als fitxers de dades de caràcter personal propietat de la Fundació Esport Lleida d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

La Fundació Esport Lleida es reserva el dret d'emetre una llista de becats